اسماعیل میر غضنفری در نشست ستاد مدیریت بحران استان
فرماندار رودبار در ستاد مدیریت بحران استان ساماندهی خانوارهای پشت سد آیت اله بهجت و پل زکابر را خواستار شد
تمام اخبار برگزیده
با بینندگان