جشن انار در روستای انبوه
این مراسم سالیان متمادی است که در همین فصل انجام می گیرد. زنان و دختران روستا لباس های محلی به تن می کنند و همراه مردان مشغول چیدن انار از درختان انارستان روستا می شوند
تمام اخبار برگزیده