برداشت های اشتباه از پیگیری مسئولین بابت آزادراه؛ نه تنها مخالف پروژه آزادراه نیستیم بلکه استقبال هم میکنیم
عطایی اذعان کرد: برخی ها تصور میکنند ما با اجرای پروژه آزادراه مخالفیم و باید اعلام کنیم که نه تنها مخالف نیستیم بلکه استقبال هم میکنیم اما مشروط بر این که مشکلات کارشناسی شده آینده رودبار برطرف و طرح مطالعاتی آن ارائه شود تا رودبار حذف نشود
تمام اخبار برگزیده